Dato/klokkeslett: Tor Nov 30, 2023 8:12 pmSiste fra forumet


Ingen nye innlegg Lite aktivitet
Ingen nye innlegg Kuppvarer hos Hobbykjelleren
Ingen nye innlegg Utsending av epost - krav om kontigent
Ingen nye innlegg Treff Fyresdal 02.09.17
Ingen nye innlegg Monster Jam Captain's Curse
Ingen nye innlegg Kontigenter ved inaktiv klubb
Ingen nye innlegg Stressballens Raminator
Ingen nye innlegg Stressballens TA05ifs dragster
Ingen nye innlegg Stressballens TA05 powerdrifter
Ingen nye innlegg Stressballens M05 dragster
Ingen nye innlegg Team Losi Muggy selges
Ingen nye innlegg Film og foto
Ingen nye innlegg DJI FlameWheel F450 + kontrollkort
Ingen nye innlegg Fuelen koker
Ingen nye innlegg Hubik sin Volvo L3314Sponsorer


Bilde

Bilde

Bilde

Bilde


Venner


Bilde

Bilde

Bilde

Florø på yr.no


Torsdag 01:00 - 01:00
°C
, m/s
mm nedbør

Torsdag 01:00 - 01:00
°C
, m/s
mm nedbør

Torsdag 01:00 - 01:00
°C
, m/s
mm nedbør

Torsdag 01:00 - 01:00
°C
, m/s
mm nedbør

Torsdag 01:00 - 01:00
°C
, m/s
mm nedbør

Førde, Øyrane på yr.no


Torsdag 01:00 - 01:00
°C
, m/s
mm nedbør

Torsdag 01:00 - 01:00
°C
, m/s
mm nedbør

Torsdag 01:00 - 01:00
°C
, m/s
mm nedbør

Torsdag 01:00 - 01:00
°C
, m/s
mm nedbør

Torsdag 01:00 - 01:00
°C
, m/s
mm nedbør

Breim på yr.no


Torsdag 01:00 - 01:00
°C
, m/s
mm nedbør

Torsdag 01:00 - 01:00
°C
, m/s
mm nedbør

Torsdag 01:00 - 01:00
°C
, m/s
mm nedbør

Torsdag 01:00 - 01:00
°C
, m/s
mm nedbør

Torsdag 01:00 - 01:00
°C
, m/s
mm nedbør

Naustdal, Skaflestad på yr.no


Torsdag 01:00 - 01:00
°C
, m/s
mm nedbør

Torsdag 01:00 - 01:00
°C
, m/s
mm nedbør

Torsdag 01:00 - 01:00
°C
, m/s
mm nedbør

Torsdag 01:00 - 01:00
°C
, m/s
mm nedbør

Torsdag 01:00 - 01:00
°C
, m/s
mm nedbør


Vil du ha din flyplass her? kontakt oss
Annonse


Vedtekter for Sunnfjord RC Klubb

1. NAVN og FORMÅL

1.1 Klubbens navn er Sunnfjord RC Klubb .

Klubbens formål er å samle personer som ved samarbeide og kameratskap skal ivareta og fremme modellbilsporten. Klubben skal søke å legge forholdene til rette slik at medlemmene kan utøve sin sport med best mulig utbytte og sikkerhet i et rusfritt miljø .

Det skal spesielt tilrettelegges for barn og ungdom på en slik måte at disse lettest mulig kan komme i gang med hobbyen/sporten. Det skal legges vekt på egne arrangementer for denne gruppen.


2. MEDLEMSKAP

2.1 Som medlemmer av klubben kan styret ta opp enhver som innordner seg klubbens lover, samt lover for forbund som klubben eventuelt er medlem av. Det skal alltid forefinnes fullstendig medlemsoversikt.

2.2 Medlem som har betalt skyldig kontingent, har fulle rettigheter på årsmøtet.

2.3 Alle medlemmer som kjører R/C i klubbens regi forplikter seg til å følge klubbens regler, og kjører helt og holdent på eget ansvar.

2.4 Ethvert medlem forplikter seg å overholde klubbens bestemmelser.

2.5 Medlem som ved sin atferd virker til skade for klubben eller som ikke retter seg etter klubbens lover, kan ekskluderes av styret etter at vedkommende er varslet. En slik eksklusjon kan innankes for årsmøtet.

2.6 Medlem som ikke har betalt kontingent etter gjeldende regler skal strykes som medlem.

2.7 Som medlem i klubben har en både rettigheter og plikter. Medlemmer oppfordres i løpet av en sesong

å delta på enten en organisert dugnad, kioskvakt eller ett terminfestet løps-arrangement som

funksjonær. Juniormedlemmer (tom året det fyller 16 år) er fritatt.


3. KONTINGENT

3.1 Kontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet, og betales forskuddsvis innen 15. Jannuar hvert år. Medlem som ikke har betalt kontingenten innen fristens utløp mister sine rettigheter, og kan av styret slettes som medlem etter at purringer er foretatt.

3.2 Styret kan redusere eller frita et medlem for kontingent hvis særlige forhold skulle tilsi dette.


4. ÅRSMØTE

4.1 Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet.

4.2 Årsmøtet avholdes før årsmøtet i NMF og i god nok tid til å behandle og sende inn eventuelle forslag fra klubben innen fristen for behandling på årsmøtet i NMF.

Punkt 4.2 utgår inn til videre da vi ikke er medlem av noen organisasjon. Revidering av dette vil skje ved neste årsmøte.

4.3 Ekstraordinært årsmøte holdes når styret anser det nødvendig, eller når to tredjedel av de stemmeberettige medlemmer krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet omfatter.

4.4 Årsmøtet behandler:

1. Valg av referent.

2. Årsberetning.

3. Godkjennelse av regnskap.

4. Budsjett.

5. Fastsettelse av neste års kontingent og avgifter.

6. Innkomne forslag.

7. Valg på følgende tillitsrepresentanter, a. Formann, nestformann, kasserer og sekretær.

b. Medlemmer for styret.

4.5 Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeføre som møter. Alle valg foregår skriftlig hvis det er mer enn ett forslag. Valgbare er alle stemmeføre medlemmer. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall når ikke annet er bestemt i loven. Ved stemmelikhet avgjør formannens stemme .


5. STYRET

5.1 Klubben ledes av ett styre på minst fire (4); personer som velges på årsmøtet. Styret skal bestå av formann, nestformann, kasserer, sekretær, Nestformann velges blant styremedlemmene. Styremedlemmer velges for 2 år.

5.2 For å være beslutningsdyktig må et flertall av styret være tilstede. Ved stemmelikhet har formann dobbeltstemme.

5.3 Styret leder klubbens samlede virksomhet, ivaretar klubbens og medlemmenes interesser, samt sammenkaller til møter.

5.4 Hvis et medlem av styret må fratre i valgperioden, har styret fullmakt til å besette tillitsvervet fram til første årsmøte.

5.5 Styret har ansvarsfrihet.

5.6 Gyldig medlem som fremmer forslag som skal behandles på styremøte har rett til å overvære

behandlingen av dennes sak. Alle forslag skal være framlagt skriftlig før ethvert styremøte.


6. STYRETS ARBEID

6.1 Formann har den daglige ledelse av klubben, og leder styrets og klubbens møter. Nestformann fungerer som formann i dennes fravær.

6.2 Medlemmenes ønsker frembringes for styret gjennom styremedlem for respektive gruppe.


7. MEDLEMSMØTER

7.1 Medlemsmøter holdes når styret finner det ønskelig. Disse skal innkalles på den måten styret finner mest formålstjenelig.


8. VEDTEKTSENDRINGER

8.1 Vedtektsendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å være ført opp på sakslisten, og krever to tredjedels flertall blant de stemmeberettigede.


9. OPPLØSNING

9.1 Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall, etter at forslag om dette på forhånd er satt opp på sakslisten som er sendt medlemmene minst 14 dager før møtet. Hvordan klubbens midler skal forvaltes, avgjøres på møtet og krever 2/3 flertall for godkjenning.cron

Sunnfjord RC